آماده خدمت رسانی

آماده خدمت رسانی به تمام ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی به صورت قرارداد رسمی و طرف قرار داد با سازمان صدا و سیما و شهرداری و ساز مان گردشگری، امور آب، شرکت تور اربیل کمپانی گنجو (عراق) می باشد.